Liaoning Provincial People’s Congress, the secretary general, the Secretary General announced the li yuria

The chairman of the Liaoning Provincial People’s Congress delegation, Secretary General of the Sohu announced the news of the twelfth Liaoning Provincial People’s Congress of the seventh meeting of the Presidium and Secretary General of the list in October 31, 2016 twelfth Liaoning Provincial People’s Congress on the seventh session of the preparatory meeting of the presidium (61 people, according to the name of the stroke order) Ma Zongqi Wang Fengbo Wang Zhengpu Wang Bianjiang Wang Mingyu (HUI) Wang Menghui Fang Shikui (Manchu) Ye Junling (female) Tian Zhijian Shi Aijun Ren Liu Guodong Liu Zhengkui Liu Hequn Sun Guoxiang Sun Caixia, Qi (female) Sun Pengyu (Manchu) Li Guangping Li Wenke Li Li Li Li Ping and the Jianchao (female, Manchu) Yang Cheng Wu Hansheng Wu Qinglin (Mongolian) Wu Junyi Li Jingrui (Tong Zhiwu Zhang Lianyi Zhang Tiemin Lu Xijiang (Manchu) Manchu Chen Xiaojiang Fan Weiping Fan Guozeng Chen Deliang) Zhou Liyuan Zhou Zhongxuan Zhou Qi (female) Meng Wei Zhao Changfu Zhao Hongwei Zhao Guohong (female) Zhao Haiqian (female, Manchu) Hu Junbo Hu Jingqin (female) Hong Yunnan (Korean) He Ruili (female) Xu Rui (female) Gao Hongbin Tang Jun Gong Shiping (female) tech Cui Fenglin Cui Guiai (female, Korean) Liang Bin Jiang Wenli Zeng Lei Shuyun (female) Yulin Dai Jian Biao (Manchu) secretary general Zhou Zhongxuan (chief) of Liaoning Province, the twelfth people’s Congress of the seventh meeting of the executive chairman of the presidium list (8) chairman in October 31, 2016 twelfth Liaoning Provincial People’s Congress on the seventh session of the first meeting of the Li Xicengwei Zhou Zhongxuan group presumed Zhao Guohong (female) Tong Zhiwu Liu Zhengkui Li Wenke Jiang Bin, the seventh meeting of the twelfth Liaoning Provincial People’s Congress deputy secretary general list (4) the first chairman of the meeting in October 31, 2016 twelfth people’s Congress of Liaoning Province seventh meeting decided that Jiang Bin Guan Zhiou Zhao Jianhua Zhang Yuzhu   group;相关的主题文章: